ĪSTENOTIE ROJEKTI

LPKS “BALTIJAS OGU KOMPĀNIJA” KĀ PROJEKTA PARTNERIS UZSĀK PROJEKTA ĪSTENOŠANU ELEKTRONISKĀS SISTĒMAS IZVEIDEI KOOPERATĪVO SABIEDRĪBU DATU PĀRVALDĪBAI UN SADARBĪBAS AR BIEDRIEM UZLABOŠANAI

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (LPKS) “Baltijas ogu kompānija” sadarbībā ar projekta vadošo partneri Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) un vēl trim kooperatīviem – “Durbes grauds”, “Pienupīte” un “Kuldīgas labumi” – ir uzsākusi projekta realizāciju, kura mērķis ir izstrādāt elektronisko sistēmu kooperatīvo datu pārvaldībai, nodrošinot regulāru kooperatīvu un to biedru datu uzkrāšanu, analīzi, tādējādi veicinot uz attīstību vērstu saimniecisko lēmumu pieņemšanu un savstarpējas informācijas apmaiņas digitalizāciju.

Elektroniskās sistēmas konceptuālā modeļa izstrādē plānots iesaistīt projekta partnerus, taču, lai panāktu maksimālu rezultātu, nepieciešamības gadījumā plānots konsultēties arī ar pārējiem LLKA biedriem. Savukārt, elektroniskās sistēmas testēšanā tiks iesaistīti tikai iepriekšminētie projekta partneri.

Projekta realizācijas laiks ir 18 mēneši, periodā no 2020.gada 1.jūnija līdz 2021.gada 30.novembrim.
proj.reģ.nr.19-00-A01620-000074


PAR PROJEKTU

Elektroniskās sistēmas izveide kooperatīvo sabiedrību datu pārvaldībai un sadarbības ar biedriem digitalizācijai

Projekta realizācijas rezultātā tiks radīts jauns produkts – elektroniskā sistēma kooperatīvo sabiedrību datu pārvaldībai, kas ļaus uzkrāt datus par kooperatīviem, to sadarbību ar īpašniekiem, veidot automatizētus pārskatus par dažādiem biedru ekonomiskajiem rādītājiem gan kooperatīva, gan atsevišķa biedra griezumā, kā arī izmantot tos kooperatīvu un biedru saimnieciskās darbības analīzei. Sistēma dos iespēju katram biedram sagatavot informāciju par savu saimniecību pašam, saņemot arī analīzi par dinamikas rādītājiem, tāpat arī

biedriem būs pieejami arī kopējie kooperatīva rādītāji, to analīze. Pamatojoties uz šo analīzi, biedri varēs sekot līdzi kooperatīva darbībai un laicīgi reaģēt uz nepieciešamajam izmaiņām. Sistēmu būs iespējams izmantot arī operatīvai saziņai ar biedriem, tādejādi nododot viņiem aktuālo informāciju.

 

Projekta realizācijas laiks ir 18 mēneši, periodā no 2020.gada 1.jūnija līdz 2021.gada 30.novembrim.
Projekta realizācijas gaitā tiks izveidoti četri elektroniskās sistēmas apakšmoduļi.
  • Pirmais ir biedru saimniecību reģistra modulis, kura ietvaros būs iespējama biedra pieeja savas saimniecības datiem, biedra reģistra izrakstam, kā arī pieeja informācijai par kopējiem kooperatīvās sabiedrības rādītājiem.
  • Kā otrs modulis – kooperatīvu datu reģistra modulis, ietverot dažādu kooperatīvajai sabiedrībai aktuālu reģistru vešanu, kā piemēram, biedru reģistra uzturēšana.
  • Trešais modulis būs informācijas atlases un pārskatu sagatavošanas modulis, izveidojot pārskatus par dažādiem ekonomiska rakstura rādītājiem, piemēram, biedru realizētās produkcijas apjoms caur kooperatīvu.
  • Savukārt, ceturtais modulis tiks izveidots informācijas apmaiņai starp kooperatīvu un biedriem dažādas aktuālās informācijas novadīšanai, piemēram, biedru kopsapulču un citu sanāksmju darba dokumentu, valdes sanāksmju lēmumu izvietošanai.

 

PROJEKTA PARTNERI UN ATBALSTĪTĀJI

 

Projekts “Elektroniskās sistēmas izveide kooperatīvo sabiedrību datu pārvaldībai un sadarbības ar biedriem digitalizācijai” tiek realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 16. “Sadarbība” 16.2 apakšpasākuma “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” ietvaros.

ATBALSTA LAUKU ATBALSTA DIENESTS UN ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA

Biedrības “Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 16. “Sadarbība” 16.2 apakšpasākuma: “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” līdzfinansēts projekts “Elektroniskās sistēmas izveide kooperatīvo sabiedrību datu pārvaldībai un sadarbības ar biedriem digitalizācijai”

PROJEKTA VADOŠAIS PARTNERIS

  • Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija

PROJEKTA PARTNERI

  • LPKS “Durbes grauds”
  • LPKS “Pienupīte”
  • LPKS “Baltijas ogu kompānija”
  • LPKS “Kuldīgas labumi”

proj.reģ.nr.19-00-A01620-000074


Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

BOK_LLKA_plakats

Illustration credits: Designed by Freepik

Adrese

Lazdu iela 1, Salaspils,

Salaspils novads LV-2169

Darba dienās: 10:00 – 18:00

Kontakti

Valdis Ieviņš

+371 29372304

lpksbok(at)e-apollo.lv

Darba laiks

Darba dienās: 10:00 – 18:00